Opening Hour

Mon - Fri, 8:30 - 16:30

Call Us

+089-8589922

E-Mail

assets@uru.ac.th

# หัวข้อ
1 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ที่ 3765/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการขายทอดตลาดให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและปรับปรุงทะเบียนทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ดูรายละเอียด
2 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ที่ 3764/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินราคาขั้นต่ำ และจำหน่ายพัสดุโดยวิธีการขายทอดตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ดูรายละเอียด
3 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ที่ 3763/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจทานข้อมูลจากผลการสอบหาข้อเท็จจริงและสร้างความเข้าใจในการดำเนินการจำหน่ายครุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ดูรายละเอียด
4 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง การมอบอำนาจและภารกิจให้คณบดี ผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ดูรายละเอียด
5 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง การแบ่งส่วนงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ (จัดตั้งโดยมติสภามหาวิทยาลัย) ดูรายละเอียด
6 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ (จัดตั้งโดยกฏกระทรวง) ดูรายละเอียด
7 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง แนวปฎิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (วงเงินตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป) ดูรายละเอียด
8 มาตราการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ดูรายละเอียด
9 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ดูรายละเอียด
10 พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ดูรายละเอียด
11 อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ดูรายละเอียด
12 มาตราการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ดูรายละเอียด
13 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณางดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายระยะเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดูรายละเอียด
14 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ เรื่อง เชิญชวนให้ยื่นข้อเสนอราคาเบี้ยประกันภัยรถยนต์ของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ดูรายละเอียด
15 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง บ้านพักอาศัยของทางราชการภายในมหาวิทยาลัย ดูรายละเอียด
16 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง การกำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์ฯ ดูรายละเอียด