Opening Hour

Mon - Fri, 8:30 - 16:30

Call Us

+089-8589922

E-Mail

assets@uru.ac.th

แบบฟอร์มเอกสาร รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริง กรณีส่งคืนครุภัณฑ์ "ระหว่างปีงบประมาณ" (ตัวอย่าง) ดูรายละเอียด
แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดูรายละเอียด
แบบฟอร์มเอกสารแนบ ครุภัณฑ์ชำรุด ดูรายละเอียด
แบบฟอร์มเอกสารแนบ ครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ ดูรายละเอียด
แบบฟอร์มเอกสารแนบ ครุภัณฑ์หมดความจำเป็น ดูรายละเอียด
แบบฟอร์มเอกสารแนบ ไม่มีครุภัณฑ์ ดูรายละเอียด
แบบฟอร์มเอกสารแนบ ครุภัณฑ์มากกว่ารายละเอียด ดูรายละเอียด
(พส(ฐทส) 13) แบบฟอร์มขอรหัสโปรแกรมสำเร็จรูปคำของบประมาณ, แผนปฏิบัติการและระบบบริหารสินทรัพย์ ดูรายละเอียด
(พส(ฐทส) 12) แบบฟอร์มบันทึกการมอบทรัพย์สินให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ดูรายละเอียด
แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดูรายละเอียด
แบบฟอร์มการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ ของ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่มีมูลค่าไม่เกิน 100 ล้านบาท ดูรายละเอียด
(พส(ฐทส) 11) แบบฟอร์มตรวจสอบเอกสารจัดซื้อ/จัดจ้าง งบลงทุน หมวดเงินค่า อาหาร ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง ดูรายละเอียด
(พส(ฐทส) 10) แบบฟอร์มตรวจสอบเอกสารจัดซื้อ/จัดจ้าง งบลงทุน หมวดเงินค่าครุภัณฑ์ ดูรายละเอียด
(พส(ฐทส) 09) ใบยืมพัสดุ ครุภัณฑ์ ดูรายละเอียด
(พส(ฐทส) 08) ใบเบิกใช้วัสดุ ดูรายละเอียด
(พส(ฐทส) 07) แบบฟอร์มรายละเอียดทรัพย์สินที่ได้รับจากงานปรับปรุง ดูรายละเอียด
(พส(ฐทส) 06) แบบฟอร์มโอนย้ายระหว่างหน่วยงาน ดูรายละเอียด
(พส(ฐทส) 05) แบบฟอร์มขอรหัสเพื่อเข้าใช้ระบบข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ดูรายละเอียด
(พส(ฐทส) 04) แบบฟอร์มขอรหัสระบบฐานข้อมูลทรัพย์สิน ดูรายละเอียด
(พส(ฐทส) 03) แบบฟอร์มคุมครุภัณฑ์รายตัวของหน่วยงาน ดูรายละเอียด
(พส(ฐทส) 02) แบบขอแจ้งส่งคืนวัสดุ ครุภัณฑ์ งานที่รื้อถอนออกจากสถานที่ งานปรับปรุง ซ่อมแซม อาคาร สิ่งก่อสร้าง ดูรายละเอียด
(พส(ฐทส) 01) แบบแจ้งขออนุญาตขนย้าย นำพัสดุ หรือเศษวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ออกนอกมหาวิทยาลัย ดูรายละเอียด
แบบฟอร์มควบคุมครุภัณฑ์รายตัวของหน่วยงาน ดูรายละเอียด
เอกสารแสดงวิธีการตรวจสอบเลข SN ของเครื่องปรับอากาศ ดูรายละเอียด
แบบฟอร์มขอรับ Username และ Password เพื่อเข้าใช้งานระบบข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง ดูรายละเอียด
รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (แก้ไข) ดูรายละเอียด
แผนภูมิทางเดินเอกสาร ดูรายละเอียด
แบบฟอร์มคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจครุภัณฑ์ ดูรายละเอียด
แบบฟอร์มคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง ดูรายละเอียด
แบบฟอร์มรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริง ดูรายละเอียด