Opening Hour

Mon - Fri, 8:30 - 16:30

Call Us

+089-8589922

E-Mail

assets@uru.ac.th

# หัวข้อ
1 แบบฟอร์มการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ ของ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่มีมูลค่าไม่เกิน 100 ล้านบาท ดูรายละเอียด
2 แบบฟอร์มตรวจสอบเอกสารจัดซื้อ/จัดจ้าง งบลงทุน หมวดเงินค่า อาหาร ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง (พส(ฐทส) 11) ดูรายละเอียด
3 แบบฟอร์มตรวจสอบเอกสารจัดซื้อ/จัดจ้าง งบลงทุน หมวดเงินค่าครุภัณฑ์ (พส(ฐทส) 10) ดูรายละเอียด
4 ใบยืมพัสดุ ครุภัณฑ์ (พส(ฐทส) 09) ดูรายละเอียด
5 ใบเบิกใช้วัสดุ (พส(ฐทส) 08) ดูรายละเอียด
6 แบบฟอร์มรายละเอียดทรัพย์สินที่ได้รับจากงานปรับปรุง (พส(ฐทส) 07) ดูรายละเอียด
7 แบบฟอร์มโอนย้ายภายในหน่วยงาน (พส(ฐทส) 06) ดูรายละเอียด
8 แบบฟอร์มขอรหัสเพื่อเข้าใช้ระบบข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง (พส(ฐทส) 05) ดูรายละเอียด
9 แบบฟอร์มขอรหัสระบบฐานข้อมูลทรัพย์สิน (พส(ฐทส) 04) ดูรายละเอียด
10 แบบฟอร์มคุมครุภัณฑ์รายตัวของหน่วยงาน (พส(ฐทส) 03) ดูรายละเอียด
11 แบบขอแจ้งส่งคืนวัสดุ ครุภัณฑ์ งานที่รื้อถอนออกจากสถานที่ งานปรับปรุง ซ่อมแซม อาคาร สิ่งก่อสร้าง (พส(ฐทส) 02) ดูรายละเอียด
12 แบบแจ้งขออนุญาตขนย้าย นำพัสดุ หรือเศษวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ออกนอกมหาวิทยาลัย (พส(ฐทส) 01) ดูรายละเอียด
13 แบบฟอร์มบันทึกข้อความเรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการออกใบเสร็จรับเงิน (งค.01) ดูรายละเอียด
14 แบบฟอร์มควบคุมครุภัณฑ์รายตัวของหน่วยงาน ดูรายละเอียด
15 เอกสารแสดงวิธีการตรวจสอบเลข SN ของเครื่องปรับอากาศ ดูรายละเอียด
16 แบบฟอร์มขอรับ Username และ Password เพื่อเข้าใช้งานระบบข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง ดูรายละเอียด
17 รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (แก้ไข) ดูรายละเอียด
18 แผนภูมิทางเดินเอกสาร ดูรายละเอียด
19 แบบฟอร์มคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจครุภัณฑ์ ดูรายละเอียด
20 แบบฟอร์มคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง ดูรายละเอียด
21 แบบฟอร์มรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริง ดูรายละเอียด
22 แบบฟอร์มเอกสารแนบ ครุภัณฑ์ชำรุด ดูรายละเอียด
23 แบบฟอร์มเอกสารแนบ ครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ ดูรายละเอียด
24 แบบฟอร์มเอกสารแนบ ครุภัณฑ์หมดความจำเป็น ดูรายละเอียด
25 แบบฟอร์มเอกสารแนบ ไม่มีครุภัณฑ์ ดูรายละเอียด
26 แบบฟอร์มเอกสารแนบ ครุภัณฑ์มากกว่ารายละเอียด ดูรายละเอียด