Opening Hour

Mon - Fri, 8:30 - 16:30

Call Us

+089-8589922

E-Mail

assets@uru.ac.th
รายละเอียด ภาพกิจกรรมคณะกรรมการตรวจทานข้อมูลจากผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงและสร้างความเข้าใจในการดำเนินการจำหน่ายครุภัณฑ์ ณ งานอาคารที่พักบุคลากร ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565