Opening Hour

Mon - Fri, 8:30 - 16:30

Call Us

+089-8589922

E-Mail

assets@uru.ac.th

# หัวข้อ
1 กค 0433.2/ว135 การปรับปรุงบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ดูรายละเอียด
2 นร 0719.2/ว63 บัญชีนวัตกรรมไทย (Innovation News) ฉบับเพิ่มเติม กุมภาพันธ์ 2566 ดูรายละเอียด
3 อต 003/ว1220 1.แนวทางปฏิบัติในการการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ e-GP (ระยะที่ 5) 2.แนวทางปฏิบัติในการเร่งรัดการปฏิบัติงานตามสัญญาและการกำหนคุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอ ดูรายละเอียด
4 ที่ กค(กวจ) 0405.4/ว 101 เรื่อง การกำหนดแนวทางการออกหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง ดูรายละเอียด
5 ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 124 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเร่งรัดการปฏิบัติงานตามสัญญาและการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอ ดูรายละเอียด
6 ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 125 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขในแบบประกาศและแบบเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดูรายละเอียด
7 ที่ กค 0433.4/ว 128 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) (ระยะที่ 5) ดูรายละเอียด
8 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ เรื่อง เชิญชวนให้ยื่นข้อเสนอราคาเบี้ยประกันภัยรถยนต์ของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ดูรายละเอียด
9 เผยแพร่รายการภาระผูกพันสัญญา ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ดูรายละเอียด
10 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 1459 เรื่อง มาตราการเร่งรัดการปฏิบัติงานสำหรับสัญญาที่ได้รับการช่วยเหลือให้อัตราค่าปรับเป็นร้อยละ 0 ดูรายละเอียด
11 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 1489 เรื่อง สถานะของบริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ดูรายละเอียด
12 ที่ อต 0003/ว 4148 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไว้เบิกเหลื่อมปี ดูรายละเอียด
13 ที่ กค 0414.3/ว 1097 การเเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดูรายละเอียด
14 สนภ.ว 183 เผยแพร่ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ดูรายละเอียด
15 การเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2566 ดูรายละเอียด
16 แนวทางการพิจารณาลักษณะงานตามประเภทสาขางานก่อสร้าง ดูรายละเอียด
17 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเพิ่มช่องทางให้บริการของสำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์ ดูรายละเอียด
18 แนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ ดูรายละเอียด
19 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การบริหารพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง ดูรายละเอียด
20 แนวปฏิบัติการเผยแพร่ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัย ดูรายละเอียด
21 แนวทางปฏิบัติในการเชื่อมโยงข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง ดูรายละเอียด