Opening Hour

Mon - Fri, 8:30 - 16:30

Call Us

+089-8589922

E-Mail

assets@uru.ac.th

# หัวข้อ
1 ที่ อต 0003/ว 4148 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไว้เบิกเหลื่อมปี ดูรายละเอียด
2 ที่ กค 0414.3/ว 1097 การเเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดูรายละเอียด
3 สนภ.ว 183 เผยแพร่ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ดูรายละเอียด
4 การเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2566 ดูรายละเอียด
5 แนวทางการพิจารณาลักษณะงานตามประเภทสาขางานก่อสร้าง ดูรายละเอียด
6 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเพิ่มช่องทางให้บริการของสำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์ ดูรายละเอียด
7 แนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ ดูรายละเอียด
8 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การบริหารพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง ดูรายละเอียด
9 แนวปฏิบัติการเผยแพร่ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัย ดูรายละเอียด
10 แนวทางปฏิบัติในการเชื่อมโยงข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง ดูรายละเอียด