Opening Hour

Mon - Fri, 8:30 - 16:30

Call Us

+089-8589922

E-Mail

assets@uru.ac.th

# หัวข้อ
1 ภาพกิจกรรมออกตรวจทานครุภัณฑ์ ณ งานโสตฯ ในวันที่ 23 มิถุนายน 2565 ดูรายละเอียด
2 ภาพกิจกรรมออกตรวจทานครุภัณฑ์ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ(อวน) ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ดูรายละเอียด
3 ภาพกิจกรรมการประชุมชี้แจงรายละเอียดและรับเอกสารชุดเบิกเครื่องปรับอากาศ (เครื่องปรับอากาศอนุรักษ์พลังงาน) ในวันที่ 16 มีนาคม 2565 ดูรายละเอียด
4 ภาพกิจกรรมออกตรวจทานครุภัณฑ์ ณ งานอาคารที่พักบุคลากร ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ดูรายละเอียด
5 ภาพกิจกรรมออกตรวจทานครุภัณฑ์ ณ งานอาคารสถานที่ ในวันที่ 31 มกราคม 2565 ดูรายละเอียด
6 ภาพกิจกรรมออกตรวจทานครุภัณฑ์ ณ งานโสตทัศนูปกรณ์ ในวันที่ 24 มกราคม 2565 ดูรายละเอียด
7 ภาพกิจกรรมออกตรวจทานครุภัณฑ์ ณ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ดูรายละเอียด
8 ภาพกิจกรรมออกตรวจทานครุภัณฑ์ ณ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ดูรายละเอียด
9 ภาพกิจกรรมออกตรวจทานครุภัณฑ์ ณ สระว่ายน้ำ+ศูนย์ออกกำลังกาย ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ดูรายละเอียด
10 ภาพกิจกรรมออกตรวจทานครุภัณฑ์ ณ สนง. คณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพฯ ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ดูรายละเอียด
11 ภาพกิจกรรมออกตรวจทานครุภัณฑ์ ณ คณะวิทยาการจัดการ ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ดูรายละเอียด
12 ภาพกิจกรรมออกตรวจทานครุภัณฑ์ ณ โรงแรมเรือนต้นสัก+URU HOME ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ดูรายละเอียด
13 ภาพกิจกรรมออกตรวจทานครุภัณฑ์ ณ โรงเรียนสาธิต ในวันที่ 9 มีนาคม 2565 ดูรายละเอียด
14 ภาพกิจกรรมออกตรวจทานครุภัณฑ์ ณ งานรักษาความปลอดภัยและจราจร ในวันที่ 31 มกราคม 2565 ดูรายละเอียด
15 ภาพกิจกรรมออกตรวจทานครุภัณฑ์ ณ งานยานพาหนะ ในวันที่ 24 มกราคม 2565 ดูรายละเอียด
16 ภาพกิจกรรมออกตรวจทานครุภัณฑ์ ณ สนง.พัฒนาพื้นที่ มรอ. วิทยาเขตทุ่งกะโล่ ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ดูรายละเอียด
17 ภาพกิจกรรมออกตรวจทานครุภัณฑ์ ณ งานพัสดุ ในวันที่ 24 มกราคม 2565 ดูรายละเอียด
18 ภาพกิจกรรมออกตรวจทานครุภัณฑ์ ณ งานเลขานุการ (ชั้น 1 และชั้น 5 ) ในวันที่ 17 มกราคม 2565 ดูรายละเอียด
19 ภาพกิจกรรมออกตรวจทานครุภัณฑ์ ณ งานประชาสัมพันธ์ ในวันที่ 17 มกราคม 2565 ดูรายละเอียด
20 ภาพกิจกรรมออกตรวจทานครุภัณฑ์ ณ งานสารบรรณและธุรการ ในวันที่ 17 มกราคม 2565 ดูรายละเอียด
21 ภาพกิจกรรมออกตรวจทานครุภัณฑ์ ณ งานคลัง ในวันที่ 17 มกราคม 2565 ดูรายละเอียด
22 ภาพกิจกรรมประชุมคณะกรรมการประเมินขั้นต่ำและจำหน่ายพัสดุ ในวันที่ 12 มกราคม 2565 ดูรายละเอียด
23 ภาพกิจกรรมออกตรวจทานครุภัณฑ์ ณ คณะเกษตรศาสตร์ ในวันที่ 3 มีนาคม 2565 ดูรายละเอียด
24 ภาพกิจกรรมออกตรวจทานครุภัณฑ์ ณ กองศิลปวัฒนธรรม ในวันที่ 10 มกราคม 2565 ดูรายละเอียด
25 ภาพกิจกรรมออกตรวจทานครุภัณฑ์ ณ กองพัฒนานักศึกษา ในวันที่ 10 มกราคม 2565 ดูรายละเอียด
26 ภาพกิจกรรมออกตรวจทานครุภัณฑ์ ณ กองบริการการศึกษา ในวันที่ 10 มกราคม 2565 ดูรายละเอียด
27 ภาพกิจกรรมออกตรวจทานครุภัณฑ์ ณ กองบริหารงานบุคคล ในวันที่ 10 มกราคม 2565 ดูรายละเอียด
28 ภาพกิจกรรมออกตรวจทานครุภัณฑ์ ณ กองนโยบายและแผน ในวันที่ 10 มกราคม 2565 ดูรายละเอียด
29 ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ใช้งานไม่ได้ ณ ศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ดูรายละเอียด
30 โครงการฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุ ดูรายละเอียด