Opening Hour

Mon - Fri, 8:30 - 16:30

Call Us

+089-8589922

E-Mail

assets@uru.ac.th
รายละเอียด เพื่อให้การบริหารเกี่ยวกับบ้านพักอาศัยของข้าราชการในมหาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบกับบ้านพักอาศัยดังกล่าวมีสภาพชำรุด ทรุดโทรม มีลักษณะไม่ปลอดภัยต่อชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินของผู้พักอาศัย

ไฟล์แนบ

ไฟล์แนบ