Opening Hour

Mon - Fri, 8:30 - 16:30

Call Us

+089-8589922

E-Mail

assets@uru.ac.th

Gallery

รวมภาพกิจกรรม

กิจกรรมขายทอดตลาดพัสดุครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 13101 ชั้น 1 อาคาร 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์)

คลิกเพื่อเข้าชม

+

ภาพกิจกรรมเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "ขั้นตอนและกระบวนการ การควบคุมพัสดุ การจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน การตรวจสอบพัสดุประจำปี และการจำหน่ายพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และการขายทอดตลาด" ระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร

คลิกเพื่อเข้าชม

+

ภาพกิจกรรม มรอ. ฝ่าวิกฤตวาตะภัย เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567

คลิกเพื่อเข้าชม

+

ภาพกิจกรรม มรอ. ฝ่าวิกฤตวาตะภัย เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2567

คลิกเพื่อเข้าชม

+

ภาพกิจกรรมขนย้ายครุภัณฑ์ (สวส/ฝ่ายอาคาร) ไปยังอาคารพลาซ่า (ททท) และเก็บผ้าม่านอาคารพลาซ่า ณ 28 มีนาคม 2567

คลิกเพื่อเข้าชม

+

ภาพกิจกรรมตรวจสอบครุภัณฑ์ อาคาร GAB ณ 6 กุมภาพันธ์ 2567

คลิกเพื่อเข้าชม

+

วันที่ 18, 22 มกราคม 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ทุ่งกะโล่ ร่วมกับงานสินทรัพย์ ทำการตรวจสุขภาพโค/กระบือ โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ ปศุสัตว์อำเภอเมือง ฯลฯ

คลิกเพื่อเข้าชม

+

ภาพกิจกรรมขายทอดตลาดครั้งที่ 7/2566 ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2566

คลิกเพื่อเข้าชม

+

ภาพกิจกรรมขนย้ายวัสดุและครุภัณฑ์ของ งานคลัง, งานธุรการ, งานเลขา และงานพัสดุ ณ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2566

คลิกเพื่อเข้าชม

+

ภาพกิจกรรมขนย้ายวัสดุของฝ่ายพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ณ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2566

คลิกเพื่อเข้าชม

+

ภาพกิจกรรมขนย้ายครุภัณฑ์ส่งคืนของจัดหารายได้และงานบริการและสวัสดิการนศ ณ วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2566

คลิกเพื่อเข้าชม

+

ภาพกิจกรรมงานรื้อถอนป้อมจราจร บริเวณหน้าอาคารพลาซ่า ณ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2566

คลิกเพื่อเข้าชม

+

ภาพกิจกรรมจำหน่ายพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการปรับปรุงสำนักงานอธิการและทุ่งกะโล่ ณ 22 มิถุนายน พ.ศ.2566

คลิกเพื่อเข้าชม

+

ภาพกิจกรรมขายพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ 27 มีนาคม 2566

คลิกเพื่อเข้าชม

+

ภาพกิจกรรมตรวจสอบครุภัณฑสูญหาย สวส และ ครุศาสตร์

คลิกเพื่อเข้าชม

+

ภาพกิจกรรมจำหน่ายพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ด้านหลังฝ่ายยานพาหนะเก่า ณ 9 มีนาคม 2566

คลิกเพื่อเข้าชม

+

ภาพกิจกรมทดสอบ App และลงทะเบียนครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ (วจ) ณ 13 มีนาคม 2566

คลิกเพื่อเข้าชม

+

ภาพกิจกรรมสอบทานไม่มีครุภัณฑ์มูลค่ามากกว่า 100,000 บาท (ทอ)

คลิกเพื่อเข้าชม

+

ภาพกิจกรรมตรวจนับครุภัณฑ์คณะวิทยาศาสตร์ (วท.0484/2566)

คลิกเพื่อเข้าชม

+

ภาพกิจกรรมประชุมตรวจสอบข้อมูลสอบข้อเท็จจริงคณะวิทยาศาสตร์ ณ 21 มีนาคม 2566

คลิกเพื่อเข้าชม

+

ภาพกิจกรรมตรวจสอบครุภัณฑ์ป้อมตำรวจ

คลิกเพื่อเข้าชม

+

ภาพกิจกรรมตรวจสอบครุภัณฑ์สูญหาย (สอ)

คลิกเพื่อเข้าชม

+

ภาพตรวจสอบห้องเก็บของครุภัณฑ์เก่า (อาคารฝ่ายยานพาหนะเก่า)

คลิกเพื่อเข้าชม

+

ภาพกิจกรรมตรวจนับครุภัณฑ์ห้องเก็บของฐทส(ทั้งหมด)

คลิกเพื่อเข้าชม

+

ภาพกิจกรรมตรวจสอบข้อเท็จจริงของสวส

คลิกเพื่อเข้าชม

+

ภาพกิจกรรมตรวจนับครุภัณฑ์ส่งคืนของ Talent

คลิกเพื่อเข้าชม

+

ภาพกิจกรรมบ้านพักเตรียมจำหน่าย 27/67

คลิกเพื่อเข้าชม

+

ภาพจำหน่ายพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการปรับปรุงสอ

คลิกเพื่อเข้าชม

+

ภาพกิจกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงคณะวิทย์

คลิกเพื่อเข้าชม

+

ภาพกิจกรรมสำรวจโครงการย้ายสถาบันวิจัย

คลิกเพื่อเข้าชม

+

ภาพกิจกรรมสำรวจโครงการปรับปรุงคณะพยาบาล

คลิกเพื่อเข้าชม

+

ภาพกิจกรรมขนย้ายครุภัณฑ์โรงแรม URU HOME ณ 15 กุมภาพันธ์ 2566

คลิกเพื่อเข้าชม

+

ภาพกิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาศักยภาพในการบริหารงานด้านพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565)

คลิกเพื่อเข้าชม

+

ภาพกิจกรรมออกตรวจทานครุภัณฑ์ ณ งานโสตฯ ในวันที่ 23 มิถุนายน 2565

คลิกเพื่อเข้าชม

+

ภาพกิจกรรมออกตรวจทานครุภัณฑ์ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ(อวน) ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565

คลิกเพื่อเข้าชม

+

ภาพกิจกรรมการประชุมชี้แจงรายละเอียดและรับเอกสารชุดเบิกเครื่องปรับอากาศ (เครื่องปรับอากาศอนุรักษ์พลังงาน) ในวันที่ 16 มีนาคม 2565

คลิกเพื่อเข้าชม

+

ภาพกิจกรรมออกตรวจทานครุภัณฑ์ ณ งานอาคารที่พักบุคลากร ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565

คลิกเพื่อเข้าชม

+

ภาพกิจกรรมออกตรวจทานครุภัณฑ์ ณ งานอาคารสถานที่ ในวันที่ 31 มกราคม 2565

คลิกเพื่อเข้าชม

+

ภาพกิจกรรมออกตรวจทานครุภัณฑ์ ณ งานโสตทัศนูปกรณ์ ในวันที่ 24 มกราคม 2565

คลิกเพื่อเข้าชม

+

ภาพกิจกรรมออกตรวจทานครุภัณฑ์ ณ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565

คลิกเพื่อเข้าชม

+

ภาพกิจกรรมออกตรวจทานครุภัณฑ์ ณ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565

คลิกเพื่อเข้าชม

+

ภาพกิจกรรมออกตรวจทานครุภัณฑ์ ณ สระว่ายน้ำ+ศูนย์ออกกำลังกาย ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565

คลิกเพื่อเข้าชม

+

ภาพกิจกรรมออกตรวจทานครุภัณฑ์ ณ สนง. คณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพฯ ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565

คลิกเพื่อเข้าชม

+

ภาพกิจกรรมออกตรวจทานครุภัณฑ์ ณ คณะวิทยาการจัดการ ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

คลิกเพื่อเข้าชม

+

ภาพกิจกรรมออกตรวจทานครุภัณฑ์ ณ โรงแรมเรือนต้นสัก+URU HOME ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565

คลิกเพื่อเข้าชม

+

ภาพกิจกรรมออกตรวจทานครุภัณฑ์ ณ โรงเรียนสาธิต ในวันที่ 9 มีนาคม 2565

คลิกเพื่อเข้าชม

+

ภาพกิจกรรมออกตรวจทานครุภัณฑ์ ณ งานรักษาความปลอดภัยและจราจร ในวันที่ 31 มกราคม 2565

คลิกเพื่อเข้าชม

+

ภาพกิจกรรมออกตรวจทานครุภัณฑ์ ณ งานยานพาหนะ ในวันที่ 24 มกราคม 2565

คลิกเพื่อเข้าชม

+

ภาพกิจกรรมออกตรวจทานครุภัณฑ์ ณ สนง.พัฒนาพื้นที่ มรอ. วิทยาเขตทุ่งกะโล่ ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565

คลิกเพื่อเข้าชม

+

ภาพกิจกรรมออกตรวจทานครุภัณฑ์ ณ งานพัสดุ ในวันที่ 24 มกราคม 2565

คลิกเพื่อเข้าชม

+
+ดูทั้งหมด

Website

เว็บไซด์น่าสนใจ

Team Image

กรมบัญชีกลาง

Team Image

สำนักงานประกันสังคม

Team Image

สำนักงบประมาณ

Team Image

ตรวจเงินแผ่นดิน