Opening Hour

Mon - Fri, 8:30 - 16:30

Call Us

+089-8589922

E-Mail

assets@uru.ac.th
รายละเอียด ตามที่ ฝ่ายพัสดุ หน่วยฐานข้อมูลทรัพย์สินและจำหน่ายพัสดุ ได้รับหนังสือจาก งานจัดหารายได้และสิทธิประโยชน์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เลขที่หนังสือ จห ๑๓๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ เรื่อง ขอส่งคืนครุภัณฑ์ และ ได้รับหนังสือจากหน่วยงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา เลขที่หนังสือ ๐๗๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ เรื่อง ขออนุญาตส่งคืนครุภัณฑ์ นั้น ฝ่ายพัสดุ หน่วยฐานข้อมูลทรัพย์สินและจำหน่ายพัสดุ ผศ.ดร.สุพรรษา จิตต์มั่น ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัสดุ หน่วยฐานข้อมูลทรัพย์สินและจำหน่ายพัสดุ คือ นายสง่า หน่อแก้ว ดำเนินการเข้าตรวจสอบวัสดุพร้อมจัดเก็บ เมื่อวันที่ ๕ กรกฏาคม ๒๕๖๖ ได้ดำเนินการจัดเก็บเรียบร้อยแล้ว