Opening Hour

Mon - Fri, 8:30 - 16:30

Call Us

+089-8589922

E-Mail

assets@uru.ac.th
รายละเอียด วันที่ 18, 22 มกราคม 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ทุ่งกะโล่ ร่วมกับงานสินทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ทำการตรวจสุขภาพโค/กระบือ โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ ปศุสัตว์อำเภอเมือง ปศุสัตว์อำเภอพิชัย ปศุสัตว์อำเภอตรอน ปศุสัตว์อำเภอลับแล และปศุสัตว์อำเภอทองแสนขัน ณ ลำรางทุ่งกะโล่ ซึ่งรายละเอียดการตรวจสุขภาพประกอบด้วย ตรวจฟัน ประเมินอายุ, วัดน้ำหนัก ส่วนสูง, เจาะเลือด ถ่ายพยาธิ, ฉีดวัคซีน, ตรวจระบบสืบพันธ์, ติดเบอร์หู ทำทะเบียนประวัติโค/กระบือของมหาวิทยาลัย ร่วมกับงานสินทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์