Opening Hour

Mon - Fri, 8:30 - 16:30

Call Us

+089-8589922

E-Mail

assets@uru.ac.th

# หัวข้อ
1 ที่ นร 0719.2/ว 79 ลว. 30 มีนาคม 2566 เรื่อง ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียน เดือนมีนาคม 2566 ดูรายละเอียด
2 กค 0433.2/ว135 การปรับปรุงบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ดูรายละเอียด
3 นร 0719.2/ว63 บัญชีนวัตกรรมไทย (Innovation News) ฉบับเพิ่มเติม กุมภาพันธ์ 2566 ดูรายละเอียด
4 อต 003/ว1220 1.แนวทางปฏิบัติในการการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ e-GP (ระยะที่ 5) 2.แนวทางปฏิบัติในการเร่งรัดการปฏิบัติงานตามสัญญาและการกำหนคุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอ ดูรายละเอียด
5 ที่ กค(กวจ) 0405.4/ว 101 เรื่อง การกำหนดแนวทางการออกหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง ดูรายละเอียด
6 ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 124 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเร่งรัดการปฏิบัติงานตามสัญญาและการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอ ดูรายละเอียด
7 ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 125 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขในแบบประกาศและแบบเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดูรายละเอียด
8 ที่ กค 0433.4/ว 128 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) (ระยะที่ 5) ดูรายละเอียด
9 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ เรื่อง เชิญชวนให้ยื่นข้อเสนอราคาเบี้ยประกันภัยรถยนต์ของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ดูรายละเอียด
10 เผยแพร่รายการภาระผูกพันสัญญา ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ดูรายละเอียด
11 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 1459 เรื่อง มาตราการเร่งรัดการปฏิบัติงานสำหรับสัญญาที่ได้รับการช่วยเหลือให้อัตราค่าปรับเป็นร้อยละ 0 ดูรายละเอียด
12 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 1489 เรื่อง สถานะของบริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ดูรายละเอียด
13 ที่ อต 0003/ว 4148 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไว้เบิกเหลื่อมปี ดูรายละเอียด
14 ที่ กค 0414.3/ว 1097 การเเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดูรายละเอียด
15 สนภ.ว 183 เผยแพร่ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ดูรายละเอียด
16 การเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2566 ดูรายละเอียด
17 แนวทางการพิจารณาลักษณะงานตามประเภทสาขางานก่อสร้าง ดูรายละเอียด
18 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเพิ่มช่องทางให้บริการของสำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์ ดูรายละเอียด
19 แนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ ดูรายละเอียด
20 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การบริหารพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง ดูรายละเอียด
21 แนวปฏิบัติการเผยแพร่ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัย ดูรายละเอียด
22 แนวทางปฏิบัติในการเชื่อมโยงข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง ดูรายละเอียด