Opening Hour

Mon - Fri, 8:30 - 16:30

Call Us

+089-8589922

E-Mail

assets@uru.ac.th

# หัวข้อ
1 ที่ กค (กวจ) 0405.4/ว41 ลว. 24 มกราคม 2567 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างและการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2567 ดูรายละเอียด
2 ที่ กค 0318.71/ว 4649 เรื่อง การตัดต้นไม้ในที่ราชพัสดุ ดูรายละเอียด
3 ที่ อว 0203.2/ ว 20080 ลว. 11 ตุลาคม 2566 เรื่อง ขอแจ้งข้อมูลสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา ดูรายละเอียด
4 ที่ พส 1718/2566 ลว. 4 สิงหาคม 2566 เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงแบบฟอร์มในโปรแกรมระบบการบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี (MIS) ดูรายละเอียด
5 ที่ กค 0433.5/ว 404 ลว. 13 กรกฎาคม 2566 เรื่อง แจ้งเวียนประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง กำหนดราคาอ้างอิงพัสดุ พ.ศ.2566 ดูรายละเอียด
6 ที่ นร 0719.2/ว 130 ลว. 30 มิถุนายน 2566 เรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย (Innovation News) ฉบับเพิ่มเติม มิถุนายน 2566 ดูรายละเอียด
7 ที่ นร 0719.2/ว 128 ลว. 30 มิถุนายน 2566 เรื่อง ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีวัตกรรมไทย เดือนมิถุนายน 2566 ดูรายละเอียด
8 ที่ กค (กวจ) 0405.3/ ว 397 ลว. 11 กรกฎาคม 2566 เรื่อง การอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 55 (1) ดูรายละเอียด
9 ที่ กค 0408.4/ว 108 ลว. 19 มิถุนายน 2566 เรื่อง กำหนดอัตราค่าเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการเพิ่มเติม ดูรายละเอียด
10 ที่ อต 0003/ว 3106 ลว. 12 กรกฎาคม 2566 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ New GFMIS Thai (กค 0402.5/ว 373 ลว. 30 มิถุนายน 2566) ดูรายละเอียด
11 ที่ กค 0318.72/ว 3019 ลว. 6 กรกฏาคม 2566 เรื่อง แนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการขอใช้ที่ราชพัสดุตามนัยกฎกระทรวงการใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2563 ดูรายละเอียด
12 ที่ นร 0719.2/ว 116 ลว. 30 พฤษภาคม 2566 เรื่อง ขอยกเลิกการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ด้านก่อสร้าง รหัส 01020004 ผลงานระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ (Water Purifying Unit) ดูรายละเอียด
13 ที่ นร 0719.2/ว 117 ลว. 30 พฤษภาคม 2566 เรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย (Innovation News) ฉบับเพิ่มเติม 2566 ดูรายละเอียด
14 ที่ นร 0719.2/ว 114 ลว. 30 พฤษภาคม 2566 เรื่อง ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนพฤษภาคม 2566 ดูรายละเอียด
15 ที่ นร 0719.2/ว 79 ลว. 30 มีนาคม 2566 เรื่อง ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียน เดือนมีนาคม 2566 ดูรายละเอียด
16 กค 0433.2/ว135 การปรับปรุงบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ดูรายละเอียด
17 นร 0719.2/ว63 บัญชีนวัตกรรมไทย (Innovation News) ฉบับเพิ่มเติม กุมภาพันธ์ 2566 ดูรายละเอียด
18 อต 003/ว1220 1.แนวทางปฏิบัติในการการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ e-GP (ระยะที่ 5) 2.แนวทางปฏิบัติในการเร่งรัดการปฏิบัติงานตามสัญญาและการกำหนคุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอ ดูรายละเอียด
19 ที่ กค(กวจ) 0405.4/ว 101 เรื่อง การกำหนดแนวทางการออกหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง ดูรายละเอียด
20 ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 124 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเร่งรัดการปฏิบัติงานตามสัญญาและการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอ ดูรายละเอียด
21 ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 125 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขในแบบประกาศและแบบเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดูรายละเอียด
22 ที่ กค 0433.4/ว 128 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) (ระยะที่ 5) ดูรายละเอียด
23 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ เรื่อง เชิญชวนให้ยื่นข้อเสนอราคาเบี้ยประกันภัยรถยนต์ของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ดูรายละเอียด
24 เผยแพร่รายการภาระผูกพันสัญญา ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ดูรายละเอียด
25 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 1459 เรื่อง มาตราการเร่งรัดการปฏิบัติงานสำหรับสัญญาที่ได้รับการช่วยเหลือให้อัตราค่าปรับเป็นร้อยละ 0 ดูรายละเอียด
26 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 1489 เรื่อง สถานะของบริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ดูรายละเอียด
27 ที่ อต 0003/ว 4148 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไว้เบิกเหลื่อมปี ดูรายละเอียด
28 ที่ กค 0414.3/ว 1097 การเเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดูรายละเอียด
29 สนภ.ว 183 เผยแพร่ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ดูรายละเอียด
30 การเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2566 ดูรายละเอียด