Opening Hour

Mon - Fri, 8:30 - 16:30

Call Us

+089-8589922

E-Mail

assets@uru.ac.th

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ที่ 1303/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตรวจสอบรายการสินทรัพย์ฯ ดูรายละเอียด
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ที่ 1300/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจทานข้อมูลจากผลการสอบหาข้อเท็จจริงฯ ดูรายละเอียด
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ที่ 1301/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินราคาขั้นต่ำ และจำหน่ายพัสดุขายโดยวิธีทอดตลาดฯ ดูรายละเอียด
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ที่ 1302/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรายงานผลการตัดรายการพัสดุที่จำหน่ายออกจากทะเบียนคุมทรัพย์สินฯ ดูรายละเอียด
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ที่ 3497/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ดูรายละเอียด
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ที่ 3419/2566 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุปฏิบัติงานด้านการบริหารพัสดุภาครัฐ ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง การมอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบอาคารและสถานที่ พ.ศ. 2566 ดูรายละเอียด
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ที่ 3220/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดูรายละเอียด
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ที่ 3121/2565 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุปฏิบัติงานด้านการบริหารพัสดุภาครัฐ ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง แก้ไขการกำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์ถาวร ดูรายละเอียด
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ที่ 3765/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการขายทอดตลาดให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและปรับปรุงทะเบียนทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ดูรายละเอียด
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ที่ 3764/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินราคาขั้นต่ำ และจำหน่ายพัสดุโดยวิธีการขายทอดตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ดูรายละเอียด
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ที่ 3763/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจทานข้อมูลจากผลการสอบหาข้อเท็จจริงและสร้างความเข้าใจในการดำเนินการจำหน่ายครุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ดูรายละเอียด
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง การมอบอำนาจและภารกิจให้คณบดี ผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง การแบ่งส่วนงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ (จัดตั้งโดยมติสภามหาวิทยาลัย) ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ (จัดตั้งโดยกฏกระทรวง) ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง แนวปฎิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (วงเงินตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป) ดูรายละเอียด
มาตราการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ดูรายละเอียด
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ดูรายละเอียด
พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ดูรายละเอียด
อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ดูรายละเอียด
มาตราการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ดูรายละเอียด
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณางดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายระยะเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ เรื่อง เชิญชวนให้ยื่นข้อเสนอราคาเบี้ยประกันภัยรถยนต์ของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง บ้านพักอาศัยของทางราชการภายในมหาวิทยาลัย ดูรายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง การกำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์ฯ ดูรายละเอียด