Opening Hour

Mon - Fri, 8:30 - 16:30

Call Us

+089-8589922

E-Mail

assets@uru.ac.th

# หัวข้อ
1 วันที่ 18, 22 มกราคม 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ทุ่งกะโล่ ร่วมกับงานสินทรัพย์ ทำการตรวจสุขภาพโค/กระบือ โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ ปศุสัตว์อำเภอเมือง ฯลฯ ดูรายละเอียด
2 ภาพกิจกรรมขายทอดตลาดครั้งที่ 7/2566 ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2566 ดูรายละเอียด
3 ภาพกิจกรรมขนย้ายวัสดุและครุภัณฑ์ของ งานคลัง, งานธุรการ, งานเลขา และงานพัสดุ ณ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2566 ดูรายละเอียด
4 ภาพกิจกรรมขนย้ายวัสดุของฝ่ายพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ณ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2566 ดูรายละเอียด
5 ภาพกิจกรรมขนย้ายครุภัณฑ์ส่งคืนของจัดหารายได้และงานบริการและสวัสดิการนศ ณ วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2566 ดูรายละเอียด
6 ภาพกิจกรรมงานรื้อถอนป้อมจราจร บริเวณหน้าอาคารพลาซ่า ณ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2566 ดูรายละเอียด
7 ภาพกิจกรรมจำหน่ายพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการปรับปรุงสำนักงานอธิการและทุ่งกะโล่ ณ 22 มิถุนายน พ.ศ.2566 ดูรายละเอียด
8 ภาพกิจกรรมขายพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ 27 มีนาคม 2566 ดูรายละเอียด
9 ภาพกิจกรรมตรวจสอบครุภัณฑสูญหาย สวส และ ครุศาสตร์ ดูรายละเอียด
10 ภาพกิจกรรมจำหน่ายพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ด้านหลังฝ่ายยานพาหนะเก่า ณ 9 มีนาคม 2566 ดูรายละเอียด
11 ภาพกิจกรมทดสอบ App และลงทะเบียนครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ (วจ) ณ 13 มีนาคม 2566 ดูรายละเอียด
12 ภาพกิจกรรมสอบทานไม่มีครุภัณฑ์มูลค่ามากกว่า 100,000 บาท (ทอ) ดูรายละเอียด
13 ภาพกิจกรรมตรวจนับครุภัณฑ์คณะวิทยาศาสตร์ (วท.0484/2566) ดูรายละเอียด
14 ภาพกิจกรรมประชุมตรวจสอบข้อมูลสอบข้อเท็จจริงคณะวิทยาศาสตร์ ณ 21 มีนาคม 2566 ดูรายละเอียด
15 ภาพกิจกรรมตรวจสอบครุภัณฑ์ป้อมตำรวจ ดูรายละเอียด
16 ภาพกิจกรรมตรวจสอบครุภัณฑ์สูญหาย (สอ) ดูรายละเอียด
17 ภาพตรวจสอบห้องเก็บของครุภัณฑ์เก่า (อาคารฝ่ายยานพาหนะเก่า) ดูรายละเอียด
18 ภาพกิจกรรมตรวจนับครุภัณฑ์ห้องเก็บของฐทส(ทั้งหมด) ดูรายละเอียด
19 ภาพกิจกรรมตรวจสอบข้อเท็จจริงของสวส ดูรายละเอียด
20 ภาพกิจกรรมตรวจนับครุภัณฑ์ส่งคืนของ Talent ดูรายละเอียด
21 ภาพกิจกรรมบ้านพักเตรียมจำหน่าย 27/67 ดูรายละเอียด
22 ภาพจำหน่ายพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการปรับปรุงสอ ดูรายละเอียด
23 ภาพกิจกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงคณะวิทย์ ดูรายละเอียด
24 ภาพกิจกรรมสำรวจโครงการย้ายสถาบันวิจัย ดูรายละเอียด
25 ภาพกิจกรรมสำรวจโครงการปรับปรุงคณะพยาบาล ดูรายละเอียด
26 ภาพกิจกรรมขนย้ายครุภัณฑ์โรงแรม URU HOME ณ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ดูรายละเอียด
27 ภาพกิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาศักยภาพในการบริหารงานด้านพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565) ดูรายละเอียด
28 ภาพกิจกรรมออกตรวจทานครุภัณฑ์ ณ งานโสตฯ ในวันที่ 23 มิถุนายน 2565 ดูรายละเอียด
29 ภาพกิจกรรมออกตรวจทานครุภัณฑ์ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ(อวน) ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ดูรายละเอียด
30 ภาพกิจกรรมการประชุมชี้แจงรายละเอียดและรับเอกสารชุดเบิกเครื่องปรับอากาศ (เครื่องปรับอากาศอนุรักษ์พลังงาน) ในวันที่ 16 มีนาคม 2565 ดูรายละเอียด