Opening Hour

Mon - Fri, 8:30 - 16:30

Call Us

+089-8589922

E-Mail

assets@uru.ac.th

กิจกรรมขายทอดตลาดพัสดุครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 13101 ชั้น 1 อาคาร 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์) ดูรายละเอียด
ภาพกิจกรรมเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "ขั้นตอนและกระบวนการ การควบคุมพัสดุ การจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน การตรวจสอบพัสดุประจำปี และการจำหน่ายพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และการขายทอดตลาด" ระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร ดูรายละเอียด
ภาพกิจกรรม มรอ. ฝ่าวิกฤตวาตะภัย เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ดูรายละเอียด
ภาพกิจกรรม มรอ. ฝ่าวิกฤตวาตะภัย เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 ดูรายละเอียด
ภาพกิจกรรมขนย้ายครุภัณฑ์ (สวส/ฝ่ายอาคาร) ไปยังอาคารพลาซ่า (ททท) และเก็บผ้าม่านอาคารพลาซ่า ณ 28 มีนาคม 2567 ดูรายละเอียด
ภาพกิจกรรมตรวจสอบครุภัณฑ์ อาคาร GAB ณ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ดูรายละเอียด
วันที่ 18, 22 มกราคม 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ทุ่งกะโล่ ร่วมกับงานสินทรัพย์ ทำการตรวจสุขภาพโค/กระบือ โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ ปศุสัตว์อำเภอเมือง ฯลฯ ดูรายละเอียด
ภาพกิจกรรมขายทอดตลาดครั้งที่ 7/2566 ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2566 ดูรายละเอียด
ภาพกิจกรรมขนย้ายวัสดุและครุภัณฑ์ของ งานคลัง, งานธุรการ, งานเลขา และงานพัสดุ ณ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2566 ดูรายละเอียด
ภาพกิจกรรมขนย้ายวัสดุของฝ่ายพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ณ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2566 ดูรายละเอียด
ภาพกิจกรรมขนย้ายครุภัณฑ์ส่งคืนของจัดหารายได้และงานบริการและสวัสดิการนศ ณ วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2566 ดูรายละเอียด
ภาพกิจกรรมงานรื้อถอนป้อมจราจร บริเวณหน้าอาคารพลาซ่า ณ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2566 ดูรายละเอียด
ภาพกิจกรรมจำหน่ายพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการปรับปรุงสำนักงานอธิการและทุ่งกะโล่ ณ 22 มิถุนายน พ.ศ.2566 ดูรายละเอียด
ภาพกิจกรรมขายพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ 27 มีนาคม 2566 ดูรายละเอียด
ภาพกิจกรรมตรวจสอบครุภัณฑสูญหาย สวส และ ครุศาสตร์ ดูรายละเอียด
ภาพกิจกรรมจำหน่ายพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ด้านหลังฝ่ายยานพาหนะเก่า ณ 9 มีนาคม 2566 ดูรายละเอียด
ภาพกิจกรมทดสอบ App และลงทะเบียนครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ (วจ) ณ 13 มีนาคม 2566 ดูรายละเอียด
ภาพกิจกรรมสอบทานไม่มีครุภัณฑ์มูลค่ามากกว่า 100,000 บาท (ทอ) ดูรายละเอียด
ภาพกิจกรรมตรวจนับครุภัณฑ์คณะวิทยาศาสตร์ (วท.0484/2566) ดูรายละเอียด
ภาพกิจกรรมประชุมตรวจสอบข้อมูลสอบข้อเท็จจริงคณะวิทยาศาสตร์ ณ 21 มีนาคม 2566 ดูรายละเอียด
ภาพกิจกรรมตรวจสอบครุภัณฑ์ป้อมตำรวจ ดูรายละเอียด
ภาพกิจกรรมตรวจสอบครุภัณฑ์สูญหาย (สอ) ดูรายละเอียด
ภาพตรวจสอบห้องเก็บของครุภัณฑ์เก่า (อาคารฝ่ายยานพาหนะเก่า) ดูรายละเอียด
ภาพกิจกรรมตรวจนับครุภัณฑ์ห้องเก็บของฐทส(ทั้งหมด) ดูรายละเอียด
ภาพกิจกรรมตรวจสอบข้อเท็จจริงของสวส ดูรายละเอียด
ภาพกิจกรรมตรวจนับครุภัณฑ์ส่งคืนของ Talent ดูรายละเอียด
ภาพกิจกรรมบ้านพักเตรียมจำหน่าย 27/67 ดูรายละเอียด
ภาพจำหน่ายพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการปรับปรุงสอ ดูรายละเอียด
ภาพกิจกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงคณะวิทย์ ดูรายละเอียด
ภาพกิจกรรมสำรวจโครงการย้ายสถาบันวิจัย ดูรายละเอียด
ภาพกิจกรรมสำรวจโครงการปรับปรุงคณะพยาบาล ดูรายละเอียด
ภาพกิจกรรมขนย้ายครุภัณฑ์โรงแรม URU HOME ณ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ดูรายละเอียด
ภาพกิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาศักยภาพในการบริหารงานด้านพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565) ดูรายละเอียด
ภาพกิจกรรมออกตรวจทานครุภัณฑ์ ณ งานโสตฯ ในวันที่ 23 มิถุนายน 2565 ดูรายละเอียด
ภาพกิจกรรมออกตรวจทานครุภัณฑ์ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ(อวน) ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ดูรายละเอียด
ภาพกิจกรรมการประชุมชี้แจงรายละเอียดและรับเอกสารชุดเบิกเครื่องปรับอากาศ (เครื่องปรับอากาศอนุรักษ์พลังงาน) ในวันที่ 16 มีนาคม 2565 ดูรายละเอียด
ภาพกิจกรรมออกตรวจทานครุภัณฑ์ ณ งานอาคารที่พักบุคลากร ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ดูรายละเอียด
ภาพกิจกรรมออกตรวจทานครุภัณฑ์ ณ งานอาคารสถานที่ ในวันที่ 31 มกราคม 2565 ดูรายละเอียด
ภาพกิจกรรมออกตรวจทานครุภัณฑ์ ณ งานโสตทัศนูปกรณ์ ในวันที่ 24 มกราคม 2565 ดูรายละเอียด
ภาพกิจกรรมออกตรวจทานครุภัณฑ์ ณ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ดูรายละเอียด
ภาพกิจกรรมออกตรวจทานครุภัณฑ์ ณ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ดูรายละเอียด
ภาพกิจกรรมออกตรวจทานครุภัณฑ์ ณ สระว่ายน้ำ+ศูนย์ออกกำลังกาย ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ดูรายละเอียด
ภาพกิจกรรมออกตรวจทานครุภัณฑ์ ณ สนง. คณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพฯ ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ดูรายละเอียด
ภาพกิจกรรมออกตรวจทานครุภัณฑ์ ณ คณะวิทยาการจัดการ ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ดูรายละเอียด
ภาพกิจกรรมออกตรวจทานครุภัณฑ์ ณ โรงแรมเรือนต้นสัก+URU HOME ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ดูรายละเอียด
ภาพกิจกรรมออกตรวจทานครุภัณฑ์ ณ โรงเรียนสาธิต ในวันที่ 9 มีนาคม 2565 ดูรายละเอียด
ภาพกิจกรรมออกตรวจทานครุภัณฑ์ ณ งานรักษาความปลอดภัยและจราจร ในวันที่ 31 มกราคม 2565 ดูรายละเอียด
ภาพกิจกรรมออกตรวจทานครุภัณฑ์ ณ งานยานพาหนะ ในวันที่ 24 มกราคม 2565 ดูรายละเอียด
ภาพกิจกรรมออกตรวจทานครุภัณฑ์ ณ สนง.พัฒนาพื้นที่ มรอ. วิทยาเขตทุ่งกะโล่ ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ดูรายละเอียด
ภาพกิจกรรมออกตรวจทานครุภัณฑ์ ณ งานพัสดุ ในวันที่ 24 มกราคม 2565 ดูรายละเอียด
ภาพกิจกรรมออกตรวจทานครุภัณฑ์ ณ งานเลขานุการ (ชั้น 1 และชั้น 5 ) ในวันที่ 17 มกราคม 2565 ดูรายละเอียด
ภาพกิจกรรมออกตรวจทานครุภัณฑ์ ณ งานประชาสัมพันธ์ ในวันที่ 17 มกราคม 2565 ดูรายละเอียด
ภาพกิจกรรมออกตรวจทานครุภัณฑ์ ณ งานสารบรรณและธุรการ ในวันที่ 17 มกราคม 2565 ดูรายละเอียด
ภาพกิจกรรมออกตรวจทานครุภัณฑ์ ณ งานคลัง ในวันที่ 17 มกราคม 2565 ดูรายละเอียด
ภาพกิจกรรมประชุมคณะกรรมการประเมินขั้นต่ำและจำหน่ายพัสดุ ในวันที่ 12 มกราคม 2565 ดูรายละเอียด
ภาพกิจกรรมออกตรวจทานครุภัณฑ์ ณ คณะเกษตรศาสตร์ ในวันที่ 3 มีนาคม 2565 ดูรายละเอียด
ภาพกิจกรรมออกตรวจทานครุภัณฑ์ ณ กองศิลปวัฒนธรรม ในวันที่ 10 มกราคม 2565 ดูรายละเอียด
ภาพกิจกรรมออกตรวจทานครุภัณฑ์ ณ กองพัฒนานักศึกษา ในวันที่ 10 มกราคม 2565 ดูรายละเอียด
ภาพกิจกรรมออกตรวจทานครุภัณฑ์ ณ กองบริการการศึกษา ในวันที่ 10 มกราคม 2565 ดูรายละเอียด
ภาพกิจกรรมออกตรวจทานครุภัณฑ์ ณ กองบริหารงานบุคคล ในวันที่ 10 มกราคม 2565 ดูรายละเอียด
ภาพกิจกรรมออกตรวจทานครุภัณฑ์ ณ กองนโยบายและแผน ในวันที่ 10 มกราคม 2565 ดูรายละเอียด
ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ใช้งานไม่ได้ ณ ศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ดูรายละเอียด
โครงการฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุ ดูรายละเอียด