Opening Hour

Mon - Fri, 8:30 - 16:30

Call Us

+089-8589922

E-Mail

assets@uru.ac.th

# หัวข้อ
1 ภาพกิจกรรมขายพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ 27 มีนาคม 2566 ดูรายละเอียด
2 ภาพกิจกรรมตรวจสอบครุภัณฑสูญหาย สวส และ ครุศาสตร์ ดูรายละเอียด
3 ภาพกิจกรรมจำหน่ายพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ด้านหลังฝ่ายยานพาหนะเก่า ณ 9 มีนาคม 2566 ดูรายละเอียด
4 ภาพกิจกรมทดสอบ App และลงทะเบียนครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ (วจ) ณ 13 มีนาคม 2566 ดูรายละเอียด
5 ภาพกิจกรรมสอบทานไม่มีครุภัณฑ์มูลค่ามากกว่า 100,000 บาท (ทอ) ดูรายละเอียด
6 ภาพกิจกรรมตรวจนับครุภัณฑ์คณะวิทยาศาสตร์ (วท.0484/2566) ดูรายละเอียด
7 ภาพกิจกรรมประชุมตรวจสอบข้อมูลสอบข้อเท็จจริงคณะวิทยาศาสตร์ ณ 21 มีนาคม 2566 ดูรายละเอียด
8 ภาพกิจกรรมตรวจสอบครุภัณฑ์ป้อมตำรวจ ดูรายละเอียด
9 ภาพกิจกรรมตรวจสอบครุภัณฑ์สูญหาย (สอ) ดูรายละเอียด
10 ภาพตรวจสอบห้องเก็บของครุภัณฑ์เก่า (อาคารฝ่ายยานพาหนะเก่า) ดูรายละเอียด
11 ภาพกิจกรรมตรวจนับครุภัณฑ์ห้องเก็บของฐทส(ทั้งหมด) ดูรายละเอียด
12 ภาพกิจกรรมตรวจสอบข้อเท็จจริงของสวส ดูรายละเอียด
13 ภาพกิจกรรมตรวจนับครุภัณฑ์ส่งคืนของ Talent ดูรายละเอียด
14 ภาพกิจกรรมบ้านพักเตรียมจำหน่าย 27/67 ดูรายละเอียด
15 ภาพจำหน่ายพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการปรับปรุงสอ ดูรายละเอียด
16 ภาพกิจกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงคณะวิทย์ ดูรายละเอียด
17 ภาพกิจกรรมสำรวจโครงการย้ายสถาบันวิจัย ดูรายละเอียด
18 ภาพกิจกรรมสำรวจโครงการปรับปรุงคณะพยาบาล ดูรายละเอียด
19 ภาพกิจกรรมขนย้ายครุภัณฑ์โรงแรม URU HOME ณ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ดูรายละเอียด
20 ภาพกิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาศักยภาพในการบริหารงานด้านพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565) ดูรายละเอียด
21 ภาพกิจกรรมออกตรวจทานครุภัณฑ์ ณ งานโสตฯ ในวันที่ 23 มิถุนายน 2565 ดูรายละเอียด
22 ภาพกิจกรรมออกตรวจทานครุภัณฑ์ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ(อวน) ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ดูรายละเอียด
23 ภาพกิจกรรมการประชุมชี้แจงรายละเอียดและรับเอกสารชุดเบิกเครื่องปรับอากาศ (เครื่องปรับอากาศอนุรักษ์พลังงาน) ในวันที่ 16 มีนาคม 2565 ดูรายละเอียด
24 ภาพกิจกรรมออกตรวจทานครุภัณฑ์ ณ งานอาคารที่พักบุคลากร ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ดูรายละเอียด
25 ภาพกิจกรรมออกตรวจทานครุภัณฑ์ ณ งานอาคารสถานที่ ในวันที่ 31 มกราคม 2565 ดูรายละเอียด
26 ภาพกิจกรรมออกตรวจทานครุภัณฑ์ ณ งานโสตทัศนูปกรณ์ ในวันที่ 24 มกราคม 2565 ดูรายละเอียด
27 ภาพกิจกรรมออกตรวจทานครุภัณฑ์ ณ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ดูรายละเอียด
28 ภาพกิจกรรมออกตรวจทานครุภัณฑ์ ณ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ดูรายละเอียด
29 ภาพกิจกรรมออกตรวจทานครุภัณฑ์ ณ สระว่ายน้ำ+ศูนย์ออกกำลังกาย ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ดูรายละเอียด
30 ภาพกิจกรรมออกตรวจทานครุภัณฑ์ ณ สนง. คณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพฯ ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ดูรายละเอียด